<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
Login Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Factsheet Psychometric Game ‘Barista’

De Psychometric Game ‘Barista’ game is gebaseerd op de neuropsychologische test genaamd de ‘Facial Expression Recognition Task’. Deze meet emotieperceptie. Lees de factsheet. 

Beschrijving

"Barista" è uno dei nostri giochi psicometrici. Con l'uso della tecnologia di gioco si possono raccogliere molti dati in un breve periodo di tempo. In questo modo, un costrutto psicologico può essere misurato rapidamente ma con attenzione. Giocare ai giochi è anche divertente e stimolante. Piuttosto che fare un test tradizionale, il candidato serve ai clienti delle bevande - proprio come un barista.

"Barista" si basa sui compiti di riconoscimento dell'espressione facciale spesso utilizzati nella scienza per misurare il riconoscimento delle emozioni. Il riconoscimento delle emozioni è la capacità di osservare e riconoscere le emozioni. Sapere come si sentono gli altri è importante per comunicare con loro. Tenendo presente questo, il riconoscimento delle emozioni è un elemento fondamentale dell'intelligenza emotiva. Per poter capire o addirittura prevedere o influenzare il modo di pensare e di comportarsi degli altri attraverso la comunicazione, dobbiamo prima riconoscere i loro sentimenti e le loro emozioni. Non essere in grado di capire come si sentono gli altri potrebbe portare a una cattiva comunicazione o addirittura a un conflitto.

Meetpretentie

Il "Barista" inizia con un tutorial, prima che inizi il gioco stesso. Durante il gioco il candidato, in qualità di barista, deve servire ai clienti la bevanda corretta il più rapidamente possibile. Il candidato deve identificare l'emozione del cliente e afferrare la tazza che appartiene a quell'emozione. La bevanda viene poi preparata e servita. Mentre all'inizio ci sono solo pochi clienti, all'inizio la cosa si fa sempre più movimentata.

Il "Barista" può essere applicato in tutte le situazioni in cui è importante la comprensione del riconoscimento delle emozioni, compresi gli scenari di selezione dei dipendenti e i consigli di carriera. Nella comunicazione con gli altri, è fondamentale saper riconoscere i sentimenti altrui. Ciò significa che il riconoscimento delle emozioni è fondamentale per le posizioni che richiedono di lavorare a stretto contatto con i colleghi o di servire i clienti, come le vendite o le posizioni manageriali o le posizioni all'interno dei servizi sociali.

Toepassing

De ‘Barista’ game kan toegepast worden bij alle vraagstukken waarbij inzicht in emotieperceptie van belang is, zowel in selectie- als adviessituaties. Voor beroepen waarin de nadruk ligt op interpersoonlijk contact is het kunnen herkennen van emoties bij anderen belangrijk. Bijvoorbeeld voor sales functies, leidinggevende functies of functies binnen de sociale dienstverlening.

Ontwikkeling

Deze game is gebaseerd op de neuropsychologische test ‘Facial Expression Recognition Task’. Aan deze test zijn game-elementen toegevoegd, zoals graphics, levels, beloningen en feedback.

Foto’s van gezichtsexpressies

Voor de game is een database (124 foto’s) aangelegd van foto’s van gezichten die de vijf basis emoties uitdrukken (boosheid, verdriet, blijheid, angst, walging) en neutraal. Op basis van onderzoek zijn alleen foto paren gekozen waarbij de onderzoeksdeelnemers in overeenstemming waren over de getoonde emotie. Een foto paar bestond uit een persoon die op een foto een emotie uitdrukt en op een andere foto een neutrale gezichtsuitdrukking heeft. Vervolgens zijn met een photo morphing computerprogramma foto’s gecreëerd met een variërende emotie intensiteit (160 foto’s). Deze zijn voorgelegd aan 64 onderzoeksdeelnemers. Op basis van de overeenstemming over de getoonde emotie en de intensiteit van de emotie zijn 54 foto’s geselecteerd voor de game.

Game ontwikkeling

Een eerste versie van de game werd getest in drie kwalitatieve pilot onderzoeken. Zowel de vormgeving van de game als de inhoud werden verbeterd, op basis van feedback en ervaring van de deelnemers uit deze onderzoeken. Om er zorg voor te dragen dat de game goed aansluit bij de doelgroep, de algemene Nederlandse beroepsbevolking, is er tevens een gebruikersonderzoek uitgevoerd. De gebruikservaring en interpretatie van de is game onderzocht door interviews (hardop-denk-interviews en ‘probing’ interviews) af te nemen bij mensen (= 23) met een verschillende culturele achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd en game- en computerervaring. Op basis van dit onderzoek zijn er verbeteringen in het spel en de tutorials gemaakt, waardoor de game toegankelijk is voor iedereen.

Normgroep

De huidige normgroep is gebaseerd op data verkregen uit onderzoek. Deze steekproef (= 172) is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking wat betreft werksituatie (niet of wel werkzaam), geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Betrouwbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheid van de Barista game als zeer hoog te beschouwen valt (.89).

Rapport interpretatie

Het rapport geeft de resultaten weer van alle games die een kandidaat heeft afgerond. Het rapport begint met een samenvatting. In de samenvatting worden van alle games op hoofdlijnen de resultaten getoond. Vervolgens worden per game de spelstatistieken en resultaten in meer detail toegelicht. In deze factsheet wordt een toelichting gegeven op de resultaten van de ‘Barista’ game. Zie voor een toelichting op de resultaten van de overige games de Factsheet Psychometric Game ‘Blocks’, ‘Connect’ & ‘Rally’. 

Samenvatting

Hier wordt de algemene prestatie voor elke game getoond. Dit wordt weergegeven in een sten score.

Baristaa_1

Spelstatistieken

De spelstatistieken geven algemene informatie over hoe goed het spel gespeeld is. Voor de ‘Barista’ game worden de volgende spelstatistieken gerapporteerd:

Barista_2

Resultaten

De resultaten geven informatie over eigenschappen op basis van de manier waarop het spel gespeeld is. De resultaten worden weergegeven in stenscores. Stenscores zijn standaard scores met een gemiddelde van 5.5 en een standaarddeviatie van 2. Stenscores geven aan hoe de score van de kandidaat zich verhoudt tot de normgroep.

Hieronder wordt aangegeven welke resultaten gerapporteerd worden, hoe deze gemeten worden en wat de definities zijn.

Barista_3

Referenties

Mayer, J., Roberts, R. D., & Barsade, S. G. (2008). Human abilities: Emotional intelligence. Annual Review of Psychology, 59, 507–536.

Van Rooy, D. L., Viswesvaran, C., & Pluta, P. (2005). An evaluation of construct validity: What is this thing called emotional intelligence. Human Performance, 18, 445–462. 10.1207/s15327043hup1804_9.

Zeidner, M., Roberts, R. D., & Matthews, G. (2008). The science of emotional intelligence: Current consensus and controversies. European Psychologist, 13, 64–78.