Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Factsheet Psychometric Game ‘Barista’

De Psychometric Game ‘Barista’ game is gebaseerd op de neuropsychologische test genaamd de ‘Facial Expression Recognition Task’. Deze meet emotieperceptie. Lees de factsheet. 

Beschrijving

‘Barista’ is een psychometric game. Een psychometric game combineert een psychometrische test met gametechnologie. Dit betekent dat het een game is die een psychologisch construct meet, zoals een individuele vaardigheid, capaciteit of eigenschap. Dit construct wordt op een wetenschappelijk onderbouwde manier gemeten.

De ‘Barista’ game is gebaseerd op de neuropsychologische test genaamd de ‘Facial Expression Recognition Task’. Deze gezichtsexpressie herkenningstaak wordt in de wetenschap ingezet om emotieperceptie te meten. Aan deze neuropsychologische test zijn game-elementen toegevoegd om kandidaten te motiveren en enthousiasmeren. Hierdoor gaat de kandidaat op in het spelen van de game (dit wordt ‘flow’ genoemd) en is zich daardoor ook minder bewust van de assessment situatie. Hierdoor geeft de game prestatie ook een betere afspiegeling van de topprestatie van de kandidaat. Een groot voordeel van het gebruik van een game is dat het de kandidaat ervaring verbetert. Ook kunnen we emotieperceptie meer accuraat meten met een game, door het gebruik van gametechnologie, waarbij erin een korte tijd een grotere hoeveelheid data verzameld wordt. 

Meetpretentie

De ‘Barista’ game meet emotieperceptie. Emotieperceptie betreft het waarnemen en herkennen van emoties. Doordat mensen emoties bij anderen kunnen herkennen weten zij hoe de ander zich voelt en kunnen zij die informatie gebruiken om gepast op de ander te reageren. Emotieperceptie speelt daarmee een belangrijke rol in sociaal contact. 

Emotieperceptie is een belangrijk onderdeel van emotionele intelligentie. Er is nog weinig eenduidigheid over wat emotionele intelligentie inhoudt, maar de meeste definities zien emotionele intelligentie als de eigenschap of vaardigheid om emoties van zichzelf en van anderen te herkennen, te uiten, te begrijpen en te managen, om zo effectief met emoties om te kunnen gaan (Mayer, Roberts & Barsade, 2008; Van Rooy, Viswesvaran, & Pluta 2004; Zeidner, Roberts, & Matthews, 2008). De perceptie van emoties is daarmee een cruciale bouwsteen van emotionele intelligentie. Mensen nemen emoties waar bij anderen in verbaal en non-verbaal gedrag. Wat betreft non-verbale communicatie van emoties is de gezichtsuitdrukking essentieel. De ‘Barista’ game focust daarom op de emotie herkenning van gezichtsuitdrukkingen.

Toepassing

De ‘Barista’ game kan toegepast worden bij alle vraagstukken waarbij inzicht in emotieperceptie van belang is, zowel in selectie- als adviessituaties. Voor beroepen waarin de nadruk ligt op interpersoonlijk contact is het kunnen herkennen van emoties bij anderen belangrijk. Bijvoorbeeld voor sales functies, leidinggevende functies of functies binnen de sociale dienstverlening.

Ontwikkeling

Deze game is gebaseerd op de neuropsychologische test ‘Facial Expression Recognition Task’. Aan deze test zijn game-elementen toegevoegd, zoals graphics, levels, beloningen en feedback.

Foto’s van gezichtsexpressies

Voor de game is een database (124 foto’s) aangelegd van foto’s van gezichten die de vijf basis emoties uitdrukken (boosheid, verdriet, blijheid, angst, walging) en neutraal. Op basis van onderzoek zijn alleen foto paren gekozen waarbij de onderzoeksdeelnemers in overeenstemming waren over de getoonde emotie. Een foto paar bestond uit een persoon die op een foto een emotie uitdrukt en op een andere foto een neutrale gezichtsuitdrukking heeft. Vervolgens zijn met een photo morphing computerprogramma foto’s gecreëerd met een variërende emotie intensiteit (160 foto’s). Deze zijn voorgelegd aan 64 onderzoeksdeelnemers. Op basis van de overeenstemming over de getoonde emotie en de intensiteit van de emotie zijn 54 foto’s geselecteerd voor de game.

Game ontwikkeling

Een eerste versie van de game werd getest in drie kwalitatieve pilot onderzoeken. Zowel de vormgeving van de game als de inhoud werden verbeterd, op basis van feedback en ervaring van de deelnemers uit deze onderzoeken. Om er zorg voor te dragen dat de game goed aansluit bij de doelgroep, de algemene Nederlandse beroepsbevolking, is er tevens een gebruikersonderzoek uitgevoerd. De gebruikservaring en interpretatie van de is game onderzocht door interviews (hardop-denk-interviews en ‘probing’ interviews) af te nemen bij mensen (= 23) met een verschillende culturele achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd en game- en computerervaring. Op basis van dit onderzoek zijn er verbeteringen in het spel en de tutorials gemaakt, waardoor de game toegankelijk is voor iedereen.

Normgroep

De huidige normgroep is gebaseerd op data verkregen uit onderzoek. Deze steekproef (= 172) is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking wat betreft werksituatie (niet of wel werkzaam), geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Betrouwbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheid van de Barista game als zeer hoog te beschouwen valt (.89).

Rapport interpretatie

Het rapport geeft de resultaten weer van alle games die een kandidaat heeft afgerond. Het rapport begint met een samenvatting. In de samenvatting worden van alle games op hoofdlijnen de resultaten getoond. Vervolgens worden per game de spelstatistieken en resultaten in meer detail toegelicht. In deze factsheet wordt een toelichting gegeven op de resultaten van de ‘Barista’ game. Zie voor een toelichting op de resultaten van de overige games de Factsheet Psychometric Game ‘Blocks’, ‘Connect’ & ‘Rally’. 

Samenvatting

Hier wordt de algemene prestatie voor elke game getoond. Dit wordt weergegeven in een sten score.

Baristaa_1

Spelstatistieken

De spelstatistieken geven algemene informatie over hoe goed het spel gespeeld is. Voor de ‘Barista’ game worden de volgende spelstatistieken gerapporteerd:

Barista_2

Resultaten

De resultaten geven informatie over eigenschappen op basis van de manier waarop het spel gespeeld is. De resultaten worden weergegeven in stenscores. Stenscores zijn standaard scores met een gemiddelde van 5.5 en een standaarddeviatie van 2. Stenscores geven aan hoe de score van de kandidaat zich verhoudt tot de normgroep.

Hieronder wordt aangegeven welke resultaten gerapporteerd worden, hoe deze gemeten worden en wat de definities zijn.

Barista_3

Referenties

Mayer, J., Roberts, R. D., & Barsade, S. G. (2008). Human abilities: Emotional intelligence. Annual Review of Psychology, 59, 507–536.

Van Rooy, D. L., Viswesvaran, C., & Pluta, P. (2005). An evaluation of construct validity: What is this thing called emotional intelligence. Human Performance, 18, 445–462. 10.1207/s15327043hup1804_9.

Zeidner, M., Roberts, R. D., & Matthews, G. (2008). The science of emotional intelligence: Current consensus and controversies. European Psychologist, 13, 64–78.