NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Handleiding Ondernemers Assessment

Het Ondernemers Assessment is een testprogramma dat inzicht geeft in de aansluiting van het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat met de ondernemerscompetenties die vanuit wetenschappelijke literatuur relevant blijken voor succesvol ondernemen. 

placeholder-header-centered

Inleiding

Elke ondernemer heeft één hoofddoel: het succes van het bedrijf. Dit is natuurlijk afhankelijk van het product en van de markt, maar ook grotendeels van de ondernemer zelf. De ondernemer is de spil van het bedrijf. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt ook dat persoonlijkheidseigenschappen van de ondernemer het succes van het bedrijf voorspellen (Brandstätter, 2011; Frese & Gielnick, 2014).

Het Ondernemers Assessment is een testprogramma wat inzicht geeft in de aansluiting van het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat met de ondernemerscompetenties die vanuit wetenschappelijke literatuur relevant blijken voor succesvol ondernemen. Het doel van dit testprogramma is om inzicht te geven in de sterke en zwakke kanten van de kandidaat als ondernemer. Dit zelfinzicht kan gebruikt worden om meer te halen uit de kwaliteiten en te werken aan verbeterpunten.

Het assessment bestaat uit de volgende combinatie van tests:

– Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst Ipsatief (WPV-I)

De  WPV is een gevalideerde en betrouwbare vragenlijst die een persoonlijkheidsprofiel geeft op basis van een vergelijking van de behaalde scores op de persoonlijkheidsfactoren en schalen met de normgroep. De normgroep is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking (zie de WPV handleiding voor meer informatie).

– CarrièreWaarden Ipsatief (CW-I)

De valide en betrouwbare CarrièreWaarden (CW) vragenlijst geeft inzicht in drijfveren of motivatoren in werk. De normpopulatie is de Nederlandse beroepsbevolking (zie CW handleiding voor meer informatie).

 • Quinn Managementrollen

Deze vragenlijst is gebaseerd op de theorie van Robert E. Quinn over managementrollen (Quinn, Faerman, Thompson & McGrath, 2003). Deze theorie gaat uit van acht verschillende managementrollen, vanuit vier managementmodellen. De Quinn vragenlijst geeft inzicht in iemands voorkeur voor deze managementrollen.

 Twee vragen om de groeifase van het eigen bedrijf vast te stellen

 Doelgroep

Ondernemers en mensen die overwegen een eigen bedrijf te starten.

Normgroep

De normgroep bestaat uit een representatie van de Nederlandse beroepsbevolking.

Onderdelen van ondernemersassessment

Het Ondernemers Assessment rapporteert:

 • Ondernemerscompetenties

Als eerste wordt de ondernemersoriëntatie aangegeven, op basis van ondernemerscompetenties die volgens wetenschappelijke onderzoeken succes van de onderneming voorspellen (Frese & Gielnick, 2014).

 • Persoonlijkheid van de ondernemer

Op basis van de antwoorden op de persoonlijkheidsvragenlijst wordt hier een beschrijving gegeven van persoonlijkheidskenmerken die uit onderzoek blijken samen te hangen met het succes van het bedrijf (Zhao, Seibert, & Lumpkin, 2010).

 • Ondernemingsfases & rollen

Elke ondernemingsfase brengt nieuwe uitdagingen, waardoor elke fase een andere rol van de ondernemer vraagt. In de vragenlijst is gevraagd in welke groeifase het bedrijf zich bevindt. Hieronder wordt aangegeven welke managementrollen in die fase belangrijk zijn. Ook wordt grafisch aangegeven in hoeverre deze rollen passen.

 • Managementrollen

De ondernemer is ook de manager van zijn/haar bedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een bedrijfsplan, financiën en leiding geven. Een manager vervult meerdere rollen tegelijk. In dit onderdeel wordt aangegeven welke managementrollen meer of minder bij de kandidaat passen. De managementrollen zijn gebaseerd op de theorie van Quinn, Faerman, Thompson & McGrath (2003).

Uitgangspunten van de testconstructie

1.1. Theoretisch uitgangspunt

Uit de theorie van ‘person-environment fit’ (Caplan, 1987), ‘career choice’ van Holland (1973) en het attraction-selection-attrition model (Schneider, 1987) wordt afgeleid dat mensen zich aangetrokken voelen tot het beroep van ondernemer door de match tussen hun persoonlijkheid, waarden, interesses en het beroep (Niess & Biermann, 2014).  Deze modellen suggereren dat ondernemers meer succesvol zijn als hun persoonlijkheid, waarden, motivatie en interesses beter aansluit op de ondernemerstaken, rol en omgeving. Zij zullen namelijk meer en gemakkelijker gedrag vertonen wat past bij de taken van een ondernemer. Door de cruciale strategische rol die de ondernemer heeft binnen het bedrijf zal dit weer effect hebben op de bedrijfsprestatie (Markman & Baron, 2003). Vanuit deze theorieën wordt verwacht dat competenties van de ondernemer, d.w.z. onderliggende karakteristieken zoals persoonlijkheid, werkwaarden, motivatie en interesses, resulteren in een betere werkprestatie.

Competenties

Wetenschappers maken in onderzoek naar het ondernemerspersoonlijkheidsprofiel onderscheidt tussen ondernemerscompetenties en managementcompetenties (o.a. Chandler & Jansen, 1992; Man, Lau, & Chan, 2002). Competenties worden gedefinieerd als onderliggende karakteristieken persoonlijkheid, waarden, vaardigheden en kennis die resulteren in een betere werkprestatie.  Ondernemers functioneren ook als manager van hun eigen bedrijf. Als manager is de ondernemer verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een bedrijfsplan, financiën en leiding geven, wat vraagt om managementcompetenties. Daarnaast zijn er competenties die specifiek zijn voor de ondernemer. Ondernemers zijn individuen die een bedrijf starten of een bedrijf transformeren (Bird, 1995). Dit wordt gedaan door het herkennen en benutten van bedrijfskansen (Shane & Vekataraman, 2000) wat weer andere competenties vraagt. Zo blijken ondernemers bijvoorbeeld meer prestatiegericht (Stewart & Roth, 2007) en een hogere risicobereidheid te hebben dan managers (Stewart & Roth, 2001, 2004). In vergelijking met andere beroepsgroepen zijn ondernemers meer innovatief (Koh, 1996) en ook hebben ze een grotere behoefte aan autonomie (Cromie & O’Donaghue, 1992). Uit onderzoek blijkt ook dat het ondernemerscompetentieprofiel in te delen is in twee clusters van management- en ondernemerscompetenties (zie Mitchelmore & Rowley, 2009 voor een overzicht; Smith & Morse, 2005). Er is daarom gekozen om deze tweedeling ook in het huidige Ondernemers Assessment te maken.

Managementcompetenties

De managementcompetenties worden gemeten doormiddel van de Quinn Managementrollen vragenlijst. Deze vragenlijst is gebaseerd op de theorie van Robert E. Quinn over managementrollen (Quinn, Faerman, Thompson & McGrath (2003). Deze theorie gaat uit van acht verschillende managementrollen, vanuit een integratie van verschillende managementmodellen.  Een manager dient te schakelen tussen deze managementrollen op basis van de situatie. Quinn stelt dat een manager of een managementteam alle acht rollen zou moeten beheersen om effectief te zijn. De Quinn vragenlijst geeft inzicht in iemands primaire en secundaire voorkeur voor deze managementrollen. Ook wordt duidelijk welke rollen juist minder iemands voorkeur hebben.

Ondernemerscompetenties

De te meten ondernemerscompetenties zijn vastgesteld op basis van het model van ondernemersoriëntatie en meta-analyses van voorspellende persoonlijkheidseigenschappen voor bedrijfssucces.

Ondernemersoriëntatie betreft de strategie of stijl van een bedrijf. Ondernemersoriëntatie op niveau van de onderneming/het bedrijf wordt gekarakteriseerd door autonomie, innovatie, risico’s nemen, competitieve agressie en proactiviteit (Lumpkin & Dress, 1996). Meta-analyses geven inderdaad aan dat ondernemersoriëntatie op niveau van het bedrijf hoog gecorreleerd is met bedrijfsprestatie (Rauch, Wiklund, Lumpkin, & Frese, 2009; Rosenbusch et al., 2013). Recent wordt beargumenteerd dat ondernemersoriëntatie niet alleen een bedrijfskarakteristiek is maar ook een karakteristiek op het niveau van het individu (Kollmann, Christofor, & Kuckertz, 2007; Krauss, Frese, Friedrich, & Unger, 2005). Beredeneerd wordt dat de ondernemer de strategie, cultuur, visie en doelen bepaald (Schein, 1983) en daarmee de ondernemersoriëntatie van het bedrijf. De ondernemersoriëntatie van de ondernemer is hierin één factor welke gebaseerd is op de eerder genoemde karakteristieken op niveau van het individu. Door Kollman et al. wordt de individuele ondernemersoriëntatie geoperationaliseerd als de persoonlijkheidseigenschappen innovativiteit, proactief, risicobereidheid, autonomie en prestatiegerichtheid. Uit reviews van bestaande meta-analyses (Brandstätter, 2011; Frese & Gielnick, 2014) blijken inderdaad deze  eigenschappen van de ondernemer voorspellers te zijn van bedrijfssucces. Daarnaast werden de eigenschappen “vertrouwen in eigen kunnen” (‘self-efficacy’), stressbestendigheid en interne locus of control als voorspellers gerapporteerd (Rauch & Frese, 2009). In de meta-analyse van Zhao, Seibert, Lumpnik (2010) zijn alleen studies (N = 60) meegenomen die  ondernemerseigenschappen onderzochten in relatie met bedrijfssucces die primair correleerden met één Big 5 persoonlijkheidstrek en dus gecategoriseerd konden worden aan de hand van de Big 5 persoonlijkheidstrekken. Het Five Factor model met de Big Five persoonlijkheidstrekken consciëntieusheid, neuroticisme (ook wel emotionele stabiliteit genoemd), openheid, vriendelijkheid en extraversie is een algemeen geaccepteerd model voor persoonlijkheid (REFs). Zhao et al. (2010) hebben risicobereidheid aan de Big 5  toegevoegd, aangezien deze geen consistente relatie vertoont met een specifieke Big 5 persoonlijkheidstrek (Rauch & Frese, 2007). Uit de meta-analyse bleken consciëntieusheid, extraversie, emotionele stabiliteit, openheid  en risicobereidheid bedrijfssucces te voorspellen (Zhao et al., 2010).

Ontwikkeling

Op basis van de reviews van meta-analyses zijn de ondernemersoriëntatiecomponenten innovativiteit, proactief, autonomie, risicobereidheid en prestatiegerichtheid gekozen om te meten in het Ondernemers Assessment. Daar zijn op basis van de meta-analyses de eigenschappen stressbestendigheid en vertrouwen in eigen kunnen aan toegevoegd. De in de meta-analyse gebruikte definitie van interne locus of control bleek overeenkomsten te vertonen met vertrouwen in eigen kunnen, daarom is besloten om deze eigenschappen samen te nemen onder de naam ‘vertrouwen in eigen kunnen’. Deze eigenschappen noemen we de ondernemerscompetenties, aangezien het specifieke persoonlijkheidseigenschappen zijn van de ondernemer die gerelateerd zijn aan succes van het bedrijf. Ondernemingscompetenties worden gedefinieerd als karakteristieken (persoonlijkheidseigenschappen, vaardigheden, kennis en motieven) die relevant zijn voor succesvol ondernemerschap (Bird, 1995; Man et al. 2002). Op basis van de definities die gebruikt zijn in de wetenschappelijke literatuur zijn de volgende definities opgesteld:

 • Prestatiegerichtheid: Het streven naar prestatie en het verbeteren van de prestatie.
 • Innovativiteit: Gericht zijn op het bedenken van nieuwe of het verbeteren van bestaande producten of diensten.
 • Proactief: Het willen uitoefenen van invloed op de omgeving door het zien en reageren op kansen in de markt.
 • Vertrouwen in eigen kunnen: Het vertrouwen in eigen vaardigheden en daarmee in eigen succes.
 • Autonomie: De behoefte onafhankelijk te werken en werk op zijn/haar eigen manier uit te voeren.
 • Risicobereidheid: Het durven nemen van beslissingen in onzekere situaties.
 • Stressbestendigheid: In staat zijn onder stressvolle omstandigheden effectief te blijven functioneren.

Persoonlijkheidseigenschappen worden ingedeeld in algemene persoonlijkheidseigenschappen (zoals de Big 5 persoonlijkheidstrekken) en meer specifieke persoonlijkheidseigenschappen (zoals impulsiviteit, dominantie). De theorie is dat specifieke eigenschappen facetten zijn van algemene persoonlijkheidseigenschappen, van de Big 5 persoonlijkheidstrekken. Uit onderzoek naar de samenhang van specifieke persoonlijkheidseigenschappen, ook wel ‘lower-order personality traits’ genoemd, wordt geconcludeerd dat de meeste specifieke persoonlijkheidsaspecten inderdaad samenhangen met een of meerdere van de Big Five persoonlijkheidstrekken (Paunonen & Jackson, 2000; Saucier & Goldberg, 1996). Sommige van de eerder genoemde eigenschappen die samenhangen met ondernemerssucces bleken dan ook gewogen composities van de Big Five (Brandstätter, 2009; Crant, 1996; Nicholson, Fenton-O’Creevy, Soane, & Willman, 2005; Zibarras, Port, & Woods, 2008). Er is daarom gebruik gemaakt van een gewogen compositie van de Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst (WPV) schalen om de ondernemerscompetenties uit te herleiden. De CarrièreWaarden (CW) schalen zijn hier aan toegevoegd. De reden hiervoor is dat de ondernemerscompetenties omschreven worden in de wetenschappelijke literatuur als persoonlijkheidseigenschappen, motieven en/of attitudes. De Carrièrewaarden vragenlijst is een valide en betrouwbare vragenlijst die werkmotieven meet (zie de CW Handleiding voor meer informatie). De door de COTAN beoordeelde Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst heeft als achterliggende theorie het Five Factor Model van persoonlijkheid (zie de WPV Handleiding voor meer informatie).

De gewogen composities van de WPV en CW schalen voor elke eigenschap zijn opgesteld door het onderzoeksteam van Ixly op basis van welke schalen van de WerkgerelateerdePersoonlijkheidsVragenlijst en CarrièreWaarden een positief dan wel negatieve voorspeller zouden zijn voor de desbetreffende eigenschap. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een matrix. Deze matrix is vervolgens gecontroleerd door een expert, een ervaren assessmentpsycholoog en succesvol ondernemer.

Big 5 persoonlijkheidsprofiel

Naast de ondernemerscompetenties zal gerapporteerd worden op de Big 5 persoonlijkheidstrekken, welke uit de meta-analyse Zhao et al. (2010) naar voren kwamen als voorspellers van bedrijf succes bij ondernemers d.w.z. consciëntieusheid, openheid, extraversie en emotionele stabiliteit.  Om deze persoonlijkheidstrekken te meten wordt gebruik gemaakt van de WPV schalen die uit onderzoek bleken samen te hangen met deze Big Five persoonlijkheidseigenschappen.

Ondernemingsfases

Een onderneming doorloopt verschillende levenscyclusfases als deze onderneming van startende onderneming verder groeit. Onderzoekers beargumenteren is dat elke fase wordt getypeerd door andere problemen die van de ondernemer andere managementvaardigheden, kennis en structuur vragen. Er zijn diverse levenscyclusmodellen ontworpen op basis van de interne organisatorische activiteiten, de structuur van de organisatie of de problemen die zich voor doen over tijd (Adizes, 1979; Churchill & Lewis, 1983; Greiner, 1972; Miller & Friesen, 1984; Mintzberg, 1984; Scott & Bruce, 1987). De verschillende levenscyclusmodellen zijn divers, het aantal fases varieert van 3 tot 10 en de manier van indelen verschilt per levenscyclusmodel. Toch geven de fases in de levenscyclusmodellen een vergelijkbaar patroon aan in de ontwikkeling van organisaties. In de modellen komen drie fases naar voren, een startfase, fase van groei en een volwassen fase. Daarom is er gekozen voor het classificeren van ondernemingen in deze drie fases. In de start fase ligt de nadruk op het marktklaar maken van een idee en het vinden van resources voor het opzetten van het bedrijf. De groeifase is gericht op stimuleren van de groei en productiviteit vergroten. Ten slotte wordt de volwassen fase getypeerd door een duidelijk stabiel marktaandeel, langzamere groei en een nadruk op efficiëntie. Managers zijn in de eerdere fases voornamelijk extern gericht en na groei en volwassenheid van het bedrijf meer intern op de organisatie zelf (Dodge & Robbins, 1992).

Deze drie fases geven elk andere problemen en andere organisatorische activiteiten, waardoor er een andere rol van de ondernemer wordt gevraagd. Volgens Quinn en Rohrbauch (1983) liggen in verschillende levenscyclusfases de nadruk weer op andere managementrollen (Quinn & Rohrbauch, 1983). Op basis van de koppeling die gemaakt is tussen het Quinn Managementrollenmodel en de bedrijfslevencyclus modellen van Adizes (1979) en Quinn & Cameron (1983), is per ondernemingsfase bepaald welke rollen de nadruk hebben. Dit is gebaseerd op de definities van de drie eerder besproken ondernemersfases en de belangrijkste ondernemersactiviteiten in elk van deze fases. Per ondernemingsfase worden de rollen hieronder aangegeven:

Fase 1 Start-up:  Rollen van innovator en bemiddelaar.

Fase 2 Groei: Rollen zijn producent en bestuurder.

Fase 3 Volwassen: Rollen van coördinator, controleur, stimulator en mentor.

Testmateriaal

2.1. Vragenlijsten

Het assessment bestaat uit de volgende combinatie van vragenlijsten:

– Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst Ipsatief of Normatief (WPV-I)

De  WPV is een gevalideerde en betrouwbare vragenlijst die een persoonlijkheidsprofiel geeft op basis van een vergelijking van de behaalde scores op de persoonlijkheidsfactoren en schalen met de normgroep. De normgroep is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking (zie de WPV handleiding voor meer informatie).

– CarrièreWaarden Ipsatief of Normatief (CW-I)

De valide en betrouwbare CarrièreWaarden (CW) vragenlijst geeft inzicht in drijfveren of motivatoren in werk. De normpopulatie is de Nederlandse beroepsbevolking (zie CW handleiding voor meer informatie).

–  Quinn Managementrollen

Deze vragenlijst is gebaseerd op de theorie van Robert E. Quinn over managementrollen (Quinn, Faermann, Thompson & McGrath, 2003). Deze theorie gaat uit van acht verschillende managementrollen, vanuit vier managementmodellen. De Quinn vragenlijst geeft inzicht in iemands voorkeur voor deze managementrollen (zie https://www.ixly.nl/testen/quinn-managementrollen/) .

 Twee vragen om de groeifase van het eigen bedrijf vast te stellen

Toepassing, interpretatie en gebruik

Toepassing

Het Ondernemers Assessment is geschikt voor mensen die meer inzicht willen in hun sterke en zwakke kanten als ondernemer. Daarmee is het assessment uiterst relevant voor ondernemers en mensen die overwegen een eigen bedrijf te starten om kwaliteiten en valkuilen te identificeren en dit te gebruiken om zichzelf te versterken als ondernemer.  Ondernemerskwaliteiten zijn niet alleen voor (startende) ondernemers relevant, ook op de werkvloer is een ondernemende werkhouding belangrijk. Initiatief nemen, onafhankelijk werken, innovativiteit en het herkennen van zakelijke kansen van werknemers is van belang voor het succes van bestaande bedrijven, daarnaast is het ook gunstig voor de loopbaanontwikkeling en onafhankelijkheid van de werknemer zelf.  Voor zelfontwikkeling is het daarom voor organisaties evenals individuen interessant om meer inzicht te krijgen in de ondernemerscompetenties.

Afname

Alle vragenlijsten die Ixly aanbiedt worden afgenomen in de Test Toolkit. Dit is een online applicatie die aan professionals en consultants op het terrein van Human Resource Management een set psychometrische instrumenten biedt. De portal is in principe te bereiken vanaf elke computer of laptop en in iedere browser. Adviseurs loggen in met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Vervolgens maken zij een kandidaat in het systeem aan, waaraan zij verschillende tests kunnen toewijzen, waaronder het Ondernemers Assessment. Na het toewijzen van de test nodigt de adviseur de kandidaat uit om de test te maken. De kandidaat krijgt de uitnodiging per e-mail, met daarin een unieke link naar de testomgeving. De informatie over de bediening van de testportaal zijn te raadplegen via http://www.ixly.nl/kennisbank/test-toolkit-tutorial/ en http://www.ixly.nl/kennisbank/test-toolkit-faq/

 

 

Vereiste kennis voor het gebruik van de test

Als het Ondernemers Assessment door een professional gebruikt wordt om anderen te adviseren of aan te nemen voor een functie, dan moet gegarandeerd worden dat:

 • Diegene competent, gekwalificeerd, gelicentieerd of geautoriseerd is om psychologische tests te gebruiken voor de verschillende terreinen, zoals assessment, coaching, het geven van trainingen en Human Resource Management, waarin hij/zij werkzaam is. Eén en ander in overeenstemming met de in het land geldende wet- en regelgeving.
 • Diegene zal handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale beroepsstandaarden en professionele ethiek.
 • Diegene zal handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale wet- en regelgeving, instructies en richtlijnen en alle andere toepasselijke overheids- of semi-overheidsregels.
 • Diegene het product enkel en alleen zal gebruiken voor de organisatie waar hij/zij werkzaam voor is of voor zijn/haar eigen bedrijf, in eigen naam en voor eigen rekening. Het is niet toegestaan het product te verkopen, leasen, kopiëren, geven, te overhandigen of over te dragen op welke manier dan ook aan welk bedrijf of persoon dan ook, behalve voor het gebruik van de producten en diensten als integraal onderdeel van de dienstverlening aan cliënten of voor gebruik binnen de organisatie die de directe werkgever van de professional is.

Ixly controleert de betrouwbaarheid en kennis van de professionals voordat er toegang verleend wordt tot de service of producten. Ixly behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden iemand toegang te weigeren.

Interpretatie van het rapport

Het rapport is opgebouwd uit ondernemerscompetenties, persoonlijkheid van de ondernemer, ondernemingsfases & rollen, managementrollen (zie ook het voorbeeldrapport).

Ondernemerscompetenties

De ondernemersoriëntatie geeft de totale match aan met de ondernemerscompetenties prestatiegerichtheid, innovativiteit, proactief, risicobereidheid, autonomie, stressbestendigheid, vertrouwen in eigen kunnen. Deze score geeft de totale match aan van het persoonlijkheidsprofiel (gebaseerd op de WPV en CW) van de kandidaat met de ondernemerscompetenties. De ondernemersoriëntatie wordt geclassificeerd als laag, gemiddeld of hoog. Eronder wordt grafisch per competentie aangegeven in hoeverre het persoonlijkheidsprofiel aansluit bij die competentie. Vervolgens wordt uitgelegd wat deze score betekent. De ondernemerscompetenties worden gerapporteerd in stenscores. Deze schaal loopt van 1 tot 10. Stenscores zijn een vorm van standaardscores met een gemiddelde van 5.5 en een standaarddeviatie van 2. Stenscores geven een beeld van hoe een bepaalde score zich verhoudt tot het gemiddelde van alle scores. Stenscore 4, 5, 6 en 7 liggen allemaal binnen 1 standaarddeviatie van het gemiddelde. Stenscore 2, 3 en 8, 9 liggen tussen 1 en 2 standaarddeviatie van het gemiddelde. Stenscore 1 en 10 liggen meer dan 2 standaarddeviaties van het gemiddelde.

Match met persoonlijkheid en werkmotivatie

Per competentie wordt aangegeven in hoeverre deze aansluit bij de werkmotivatie van de kandidaat op basis van de CarrièreWaarden-vragenlijst en in hoeverre deze competentie aansluit bij de persoonlijkheid van de kandidaat. Dit geeft aan in hoeverre het tonen van een competentie in het werk voor de kandidaat energie kost en in hoeverre deze competentie tonen de kandidaat motiverend vindt.

Persoonlijkheid van de ondernemer

Door middel van een stenscore wordt aangegeven in hoeverre de persoonlijkheidseigenschappen die belangrijk zijn voor succesvol ondernemen aanwezig zijn.

Ondernemingsfases & rollen

Voor de fase waarin het bedrijf van de kandidaat zich bevindt wordt aangegeven welke rollen belangrijk zijn en in hoeverre deze rol de kandidaat ligt, dus welke de voorkeur heeft van de kandidaat. De voorkeur voor een rol wordt aangegeven in een percentage. Hoe hoger het percentage hoe meer de voorkeur naar deze managementrol uit gaat.

Managementrollen

Hier wordt de voorkeur van de kandidaat voor bepaalde rollen aangegeven. Dit zijn de rollen die de kandidaat het liefst aanneemt en ook het snelst zal aannemen. Volgens de theorie van Quinn et al. (2003) zou een effectief manager alle rollen moeten kunnen vervullen.

Software en ondersteuning

Het Ondernemers Assessment kan op iedere computer met internetverbinding met een werkende browser ingevuld worden. Er hoeft verder geen specifieke software geïnstalleerd te worden.

De portal ondersteunt alle veelgebruikte desktop internet browsers, zoals Internet Explorer 7 (IE7) en hoger en recente versies van Chrome, Firefox en Safari onder Windows XP (en hoger), Apple OSX 10.4 of hoger en gangbare Linux versies. Ook is het mogelijk de test te maken op tablets (zoals de iPad) of smartphones. Verder ondersteunen wij geheel open internet verbindingen. In de praktijk zullen niet al te strenge beveiligingsinstellingen of proxies geen probleem zijn. Daarnaast vraagt het systeem niet om installatie van aanvullende programma’s, waardoor ook in niet officieel ondersteunde browsers het assessment vrijwel altijd werkt.

Om de vragenlijst in het online systeem te kunnen maken is verbinding met internet nodig. Mocht de internetverbinding tijdens het invullen van de vragenlijst wegvallen, dan ondervindt de kandidaat daar geen hinder van in de zin dat er resultaten verloren gaan. In dergelijke gevallen is het tijdelijk niet mogelijk om naar een volgende pagina te gaan. Op het moment dat de verbinding is hersteld worden de ingevulde antwoorden van de betreffende pagina verstuurd naar de server en is het voor de kandidaat weer mogelijk om verder te gaan met het invullen van de resterende pagina’s.

Voor vragen over de systeemeisen en technische ondersteuning kunnen kandidaten contact opnemen met de helpdesk van Ixly. De helpdesk is iedere werkdag van 08.00 tot 17.30 bereikbaar via helpdesk@ixly.nl of 088-4959000.