NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Factsheet Video Competentie Test Leidinggeven

De Video Competentie Test (VCT) Leidinggeven is een video competentietest. Dit is een online rollenspel om sociale competenties van kandidaten te meten. Kandidaten krijgen bij de VCT Leidinggeven verschillende filmpjes te zien van een werksituatie binnen een winkel waar bedrijfsartikelen worden verkocht.

Een werknemer stelt bijvoorbeeld een vraag of er doet zich een conflict voor, de kandidaat moet hier vanuit de rol als leidinggevende op reageren. Deze spontane reactie wordt door de webcam opgenomen, waarna de kandidaat zelf een beoordeling van de effectiviteit van de reactie geeft op een vijfpuntsschaal. De opnames worden later door één of meerdere assessoren beoordeeld door middel van een gestructureerde beoordelingsvragenlijst.

Meetpretentie

De metingen van de VCT Leidinggeven zijn gebaseerd op de beoordeling van de assessor,
waarbij deze beoordeling vergeleken wordt met het totaal aantal punten dat behaald kan
worden. De volgende aspecten worden gemeten;

Managementvaardigheid, dit geeft een indicatie van hoe effectief een kandidaat teams en werknemers kan aansturen.

Managementstijlen, dit zijn de vier verschillende leiderschapsstijlen:

 • Instrueren: De medewerker exacte opdrachten en instructies geven, waarbij geen ruimte is voor de eigen invulling van de werknemer, dit is een sturende rol.
 • Coachen: De medewerker helpen om de deskundigheid te vergroten door pro-actief te coachen, er is sprake van samenwerking tussen de manager en de werknemer.
 • Participeren: De medewerker steunen, adviseren en vertrouwen geven.
 • Delegeren: De eindverantwoordelijkheid overdragen aan de medewerker, taken laten overnemen door een ander.

Competenties, hierbij worden de volgende competenties gemeten:

 • Resultaatgerichtheid: Gedreven zijn concrete doelen en resultaten te bereiken.
 • Besluitvaardigheid: In staat zijn om snel en adequaat beslissingen te kunnen nemen.
 • Feedback geven: Op adequate wijze de ander een spiegel kunnen voorhouden met betrekking tot getoond gedrag.
 • Samenwerking: Samen met anderen op constructieve wijze gemeenschappelijke doelen bereiken.
 • Consulteren: Om de mening van een ander kunnen vragen in een open gesprek.
 • Assertiviteit: Opkomen voor eigen meningen, ook als er vanuit de omgeving druk op wordt gelegd.

Persoonskenmerken, hierbij worden de volgende persoonskenmerken gemeten:

 • Gespreksvaardigheid: In staat zijn mondeling op een heldere manier met anderen informatie uit te wisselen, te communiceren.
 • Overtuigingskracht: In staat zijn anderen mee te krijgen met een bepaald standpunt, voorstel of idee.
 • Zelfvertrouwen: Overtuigd zijn van eigen kunnen.
 • Overzicht: Overzicht hebben van de situatie.

Zelfinzicht, hierbij wordt de reflectie die de kandidaat op de eigen reactie heeft gegeven, vergeleken met de beoordeling van de assessor.

Toepassing

De VCT Leidinggeven kan ingezet worden om inzicht te krijgen in de managementstijlen van kandidaten. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens een selectieprocess of om intern de managementstijlen van werknemers te onderzoeken. Daarnaast komen er verschillende competenties naar voren, de competenties die getoont worden in het rapport geven inzicht in het vermogen van kandidaten om bepaalde kennis en vaardigheden uit te voeren en verder te ontwikkelen. Hiermee geeft het rapport concrete aanknopingspunten voor een ontwikkeltraject. Het voordeel van de VCT ten opzichte van een gewoon rollenspel is dat de testsituatie voor elke kandidaat exact hetzelfde is, hierdoor hebben alle kandidaten gelijke kansen.

Ontwikkeling

Deze test is ontwikkeld op basis van een van de meest gebruikte leiderschapsmodellen, namelijk het model Situationeel Leidinggeven (Blanchart & Hersey, 1969). Dit model beschrijft de kenmerken en mechanismen die horen bij effectief leiderschap. Volgens dit model is niet één leiderschapsstijl het beste. Wat de beste stijl is hangt per situatie af van de taakvolwassenheid van de werknemers. De taakvolwassenheid omvat de bekwaamheid van de werknemer, hier worden de kennis en ervaring van de medewerker mee bedoeld, en de bereidheid. Dit is de motivatie van de medewerker om een taak uit te voeren.

Betrouwbaarheid en Validiteit

De inter-rater betrouwbaarheid van deze test is .85. Dit geeft aan in welke mate er overeenstemming is tussen verschillende beoordelaars die hetzelfde filmpje beoordelen. Een inter-rater betrouwbaarheid van .85 betekent dat er een grote mate van overlap is tussen de scores van de verschillende beoordelaars. Er is sprake van een zeer goede inter- rater betrouwbaarheid. Op dit moment wordt er nog onderzoek gedaan naar de validatie van de VCT Leidinggeven.

Normering

De VCT Leidinggeven is een test waar geen normeringsonderzoek naar gedaan is. Het draait bij deze test immers om het observeren van de kandidaat door de assessor. Hierdoor staat de beoordeling van de assessor centraal en kunnen kandidaten binnen de context van het bedrijf met elkaar vergeleken worden.