Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Factsheet Psychometric Game ‘Connect’

De ‘Connect’ game is gebaseerd op de neuropsychologische test genaamd de Tower of London om planningsvaardigheid te meten. Hoe? Lees hier de factsheet.

Beschrijving

‘Connect’ is een psychometric game. Een psychometric game combineert een psychometrische test met gametechnologie. Dit betekent dat het een game is die een psychologisch construct meet, zoals een individuele vaardigheid, capaciteit of eigenschap. Dit construct wordt op een wetenschappelijk onderbouwde manier gemeten.

De ‘Connect’ game is gebaseerd op de neuropsychologische test genaamd de Tower of London (Shallice, 1982). De Tower of London wordt in de wetenschap en in de psychodiagnostiek ingezet om planningsvaardigheid te meten. Aan deze neuropsychologische test zijn game-elementen toegevoegd om kandidaten te motiveren en enthousiasmeren. Hierdoor gaat de kandidaat op in het spelen van de game (dit wordt ‘flow’ genoemd) en is zich daardoor ook minder bewust van de assessment situatie. Hierdoor geeft de game prestatie ook een betere afspiegeling van de topprestatie van de kandidaat. Een groot voordeel van het gebruik van een game is dat het de kandidaat ervaring verbetert. Ook kunnen we planning meer accuraat meten met een game, door het gebruik van gametechnologie, waarbij erin een korte tijd een grotere hoeveelheid data verzameld wordt. 

Meetpretentie

De ‘Connect’ game meet de cognitieve vaardigheid ‘planning’. Dit betreft het inzicht in welke stappen gemaakt moeten worden om een bepaald doel te behalen. Daarvoor zijn de volgende onderliggende vaardigheden nodig: 

  • Het vaststellen in hoeverre de huidige situatie afwijkt van het beoogde doel.
  • Het kunnen bedenken welke veranderingen in de situatie nodig zijn om het doel te behalen.
  • Het bedenken en afwegen van alternatieve stappen om te komen tot het doel.
  • Vervolgens het plan uit te voeren op basis van de mentale representatie van het plan.

Toepassing

De ‘Connect’ game kan toegepast worden bij alle vraagstukken waarbij planningsvaardigheid van belang is, zowel in selectie- als adviessituaties. Planningsvaardigheid is belangrijk voor niet routinematige werkzaamheden. Elk nieuwe taak of project vraagt het bedenken van een plan om de taak of het project succesvol te volbrengen. Er moet bedacht worden welke stappen nodig zijn om het doel te behalen, in welke volgorde deze stappen gezet moeten worden en deze stappen moeten succesvol worden uitgevoerd.

Ontwikkeling

Deze game is gebaseerd op de neuropsychologische test Tower of London. Aan deze test zijn game-elementen, zoals graphics, levels, beloningen en feedback. De opgaven zijn ontwikkeld en beoordeeld door 5 psychologen en 1 game developer. Het spel en de opgaven werden verbeterd op basis van de feedback en ervaring van deelnemers uit drie kwalitatieve pilot onderzoeken. Om er zorg voor te dragen dat de game goed aansloot bij de doelgroep, de algemene Nederlandse beroepsbevolking, is er een gebruikersonderzoek uitgevoerd. De gebruikservaring en interpretatie van de is game onderzocht door interviews (hardop-denk-interviews en ‘probing’ interviews) af te nemen bij mensen (= 23) met een verschillende culturele achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd en game- en computerervaring. Op basis van dit onderzoek zijn er verbeteringen in het spel en de tutorials gemaakt, waardoor de game toegankelijker is voor iedereen.

Normgroep

De huidige normgroep is gebaseerd op data verkregen uit onderzoek. Deze steekproef (= 183) is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking wat betreft werksituatie (niet of wel werkzaam), geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Betrouwbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheid van de Connect game als zeer hoog te beschouwen valt (.96).

Rapport interpretatie

Het rapport geeft de resultaten weer van alle games die een kandidaat heeft afgerond. Het rapport begint met een samenvatting. In de samenvatting worden van alle games op hoofdlijnen de resultaten getoond. Vervolgens worden per game de spelstatistieken en resultaten in meer detail toegelicht. In deze factsheet wordt een toelichting gegeven op de resultaten van de ‘Connect’ game. Zie voor een toelichting op de resultaten van de overige games de Factsheet Psychometric Game ‘Barista’, ‘Blocks’ & ‘Rally’.  

Samenvatting

Hier wordt de algemene prestatie voor elke game getoond. Dit wordt weergegeven in een sten score.

Connect_1

Spelstatistieken

De spelstatistieken geven algemene informatie over hoe goed het spel gespeeld is. Voor ‘Connect’ worden de volgende spelstatistieken gerapporteerd:

Connect_2

Resultaten

De resultaten geven informatie over eigenschappen op basis van de manier waarop het spel gespeeld is. De resultaten worden weergegeven in stenscores. Stenscores zijn standaard scores met een gemiddelde van 5.5 en een standaarddeviatie van 2. Stenscores geven aan hoe de score van de kandidaat zich verhoudt tot de normgroep.

Hieronder wordt aangegeven welke resultaten gerapporteerd worden, hoe deze gemeten worden en wat de definities zijn.

Connect_3

Referenties

Shallice, T. (1982). Specific impairments of planning. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences, 298, 199–209. doi:10.1098/rstb.1982.0082