NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Factsheet Inbox: ProFitness

Beschrijving

De Inbox: ProFitness is een volledig digitale versie van een postbak of in-tray oefening. De kandidaat krijgt informatie over de organisatie ProFitness en zijn/haar functie binnen dit bedrijf. Vervolgens start de daadwerkelijke simulatie waarin de kandidaat in de rol van manager een e-mail inbox te zien krijgt met 21 berichten die verwerkt moeten worden. De kandidaat moet de prioriteit van iedere e-mail inschatten en daarnaast reacties schrijven, beslissingen nemen en delegeren wanneer nodig.

De beoordeling van de gemaakte inbox loopt deels automatisch en deels via een assessormodule, waarin de schriftelijke reacties beoordeeld kunnen worden. De assessor beoordeelt de reacties van de kandidaat aan de hand van stellingen op een vijfpuntsschaal. Daarnaast kan de assessor zowel per mail als over het totaal een oordeel typen, dat direct in de rapportage wordt opgenomen.

Ontwikkeling

Enkele jaren geleden is de eerste versie van de Inbox: ProFitness ontwikkeld. Hierbij zijn de behoeften van assessmentbureaus geïnventariseerd. Hierbij kwam onder andere de behoefte naar voren om als assessor inzicht te krijgen in de reacties van de kandidaten en de wens om een aantrekkelijke en realistische inhoud te presenteren. Voor de ontwikkeling van deze inbox zijn er daarom interviews met leidinggevenden gehouden om te inventariseren welke dilemma’s zij ervaren in hun werk. Zo is ervoor zorg gedragen dat de inhoud representatief is voor de werkelijkheid.

Constructie

Om inzicht te krijgen in realistische uitdagingen over management uitdagingen zijn er elf interviews uitgevoerd met managers op middenkader (6) en directieniveau (50). De managers hadden minimaal 5 tot 25 jaar ervaring. Qua opleiding had men een HBO opleiding (7) of academische opleiding (4).

Op basis van deze interviews en een theoretisch perspectief is de eerste versie van de inbox ontstaan.

Verbetering

Begin 2019 ontstond de behoefte om de Inbox: ProFitness een grondige update te geven. Hiervoor is een onderzoek opgezet met getrainde assessors en is er gebruik gemaakt van de data die de afgelopen jaren in selectiesituaties verzameld is.

In het kort zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Verwijderen van minder relevante e-mails en vragen.
 • Verduidelijken van instructies, zowel voor kandidaat als assessor.
 • Uitbreiding van de rapportage, m.n. om meer inzicht te geven in de manier waarop de
  kandidaat de opdracht heeft aangepakt.
 • Normeren van scores.
 • Toevoegen van enkele onderzoeksvragen voor toekomstige verbeteringen.
 • De competenties zijn onder de loep genomen, motiveren heeft een uitgebreidere definitie gekregen en sturen is vervangen door proactiviteit. De reden hiervoor is dat dit beter de lading dekte.

Dit alles heeft tot gevolg gehad dat de huidige Inbox: ProFitness een toegankelijker instrument is met betrouwbaardere scores en een informatievere rapportage.

Meetpretentie

De Inbox: ProFitness geeft twee soorten uitslagen:

Statistieken die een indicatie geven van de manier waarop de test is uitgevoerd.
Competentiesscores die aangeven in welke mate bepaalde competenties zijn getoond.

De rapportage gaat in op de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: In staat zijn om snel en adequaat beslissingen te kunnen nemen.
 • Delegeren: In staat zijn werkzaamheden op een gerichte manier aan anderen over te dragen.
 • Motiveren: In staat zijn mensen te motiveren door het geven van positieve feedback, erkenning of het tonen van medeleven.
 • Oordeelsvorming: In staat zijn om een weloverwogen en juist oordeel te vormen op basis van informatie.
 • Plannen: In staat zijn om activiteiten en werkzaamheden te plannen en organiseren.
 • Prioriteiten stellen: In staat zijn de juiste urgentie van zaken te bepalen.
 • Proactiviteit: In staat zijn om initiatief te nemen, richting te bepalen en verantwoordelijkheid te nemen.
 • Voortgangscontrole: In staat zijn om eenmaal geïnitieerde zaken op te volgen en  op voortgang te controleren.

Toepassing

De Inbox: Profitness geeft inzicht in het vermogen van een kandidaat om verbanden te leggen tussen verschillende bronnen van informatie, tot een juist oordeel te komen, beslissingen te nemen, te plannen en effectief te delegeren. De simulatie gaat uit van een managementpositie, maar is ook waardevol om in te zetten voor functies waarbij het analyseren van informatie en het komen tot juiste beslissingen en acties van belang is. De Inbox: ProFitness is geschikt voor selectiesituaties.

Normgroep

Selectie: N=156

Deze normgroepen zijn gebaseerd op data verkregen in een selectiesituatie. Deze normgroep is op hbo/wo niveau en is representatief voor de beroepsbevolking wat betreft geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

De normering van de assessormodule is gebaseerd op de beoordeling van getrainde assessoren die de inbox hebben beoordeeld met behulp van een nakijkschema.

Betrouwbaarheid en validiteit

Uit onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheden van de inboxscores zeer wisselend zijn. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan deze testvorm. Een inbox geeft de kandidaat veel vrijheid. Hierdoor ontstaan er verschillen in de manier waarop kandidaten de inbox aanpakken en de hoeveelheid e-mails die zij behandelen. Dit levert vervolgens verschillen op in het aantal meetpunten dat beschikbaar is per kandidaat. Een laag aantal meetpunten heeft al snel een lagere betrouwbaarheid tot gevolg.

De betrouwbaarheden van de diverse onderdelen zijn als volgt:

Statistieken Competentiescores
Schaal Alpha Schaal Alpha
Aantal e-mails geopend 0.93 Besluitvaardigheid 0.22
Aantal e-mails behandeld* 0.90 Delegeren 0.49
Aantal e-mails gedelegeerd 0.63 Motiveren 0.56
Aantal keer gereageerd 0.75 Oordeelsvorming 0.41
Over- en onderschatting prioriteiten 0.80 Plannen en organiseren 0.54
    Prioriteiten 0.74
    Proactiviteit 0.43
    Voortgangscontrole 0.37

* Een e-mail wordt als behandeld beschouwd als minimaal urgentie en belang zijn beoordeeld.

In de rapportage van de Inbox: ProFitness wordt een melding gegeven als een kandidaat minder dan de helft van de e-mails heeft geopend. Als dit het geval is adviseren wij om rekening te houden met een beperkte betrouwbaarheid van de schalen.

Op dit moment is nog geen onderzoek gedaan naar de validiteit van de vernieuwde Inbox: ProFitness.