NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Factsheet 21st Century Skills

Het Ixly 21st Century Skills programma is een testprogramma dat inzicht geeft in de vaardigheden die nodig zijn om een succesvolle carrière te volgen in het informatietijdperk. 

Het instrument heeft als doel een beeld te schetsen van de huidige staat van iemands kennis, inzicht en houding met betrekking tot deze vaardigheden. Door middel van een reeks psychometrische instrumenten worden meerdere eigenschappen op een wetenschappelijk verantwoorde manier gemeten.

Achtergrond

21st Century Skills kunnen gedefinieerd worden als “De vaardigheden, kennis, inzicht en houding die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving”. Deze vaardigheden in de 21e eeuw verschillen bijzonder van degene die nodig waren in de 20e eeuw, in het bijzonder voor werk. Dit komt voornamelijk door de verschijning van steeds meer geavanceerde technieken in informatie en communicatie. Er zijn meerdere modellen ontwikkeld rondom 21st Century Skills, maar velen ervan komen in grote lijnen overeen (Dede, C. 2010). Wanneer we het hebben over de benodigdheden om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt in de 21e eeuw dan betreft dit niet uitsluitend nieuwe vaardigheden. Sommige worden enkel steeds belangrijker, zoals kritisch denken en probleemoplossend vermogen (Rotherham, & Willingham, 2010).

Ontwikkeling

Het Ixly 21st Century Skills programma is ontwikkeld vanuit een werkgerelateerd perspectief waarbij een combinatie van werk-competenties, denkstijlen en mate van digitale geletterdheid uitgevraagd wordt. Digitale geletterdheid refereert naar “​Het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen ervan kritisch te beoordelen. Een digitaal geletterde moet daartoe informatie kunnen begrijpen en doelgericht kunnen gebruiken” ​ (KNAW, 2012), en kan worden onderverdeeld in de categorieën ICT Basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid. Om de mate van digitale geletterdheid te meten is er voor elk van deze drie categorieën een aparte vragenlijst ontwikkeld. Aan de hand van literatuuronderzoek en uitgebreide toelichting hebben psychometristen items opgeworpen die de ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid zouden moeten meten (76, 39 en 40 items respectievelijk). Vervolgens is er een pilotstudie verricht waarin 907 mensen in een ambtenaarsfunctie één of meerdere vragenlijsten ingevuld hebben. De ICT Basisvaardigheden vragenlijst is aan de hand van een interne consistentie analyse ingekort door minder passende items te verwijderen uit de schaal en is zodoende geslonken naar 51 items (-33%). Voor de Informatievaardigheden en Mediawijsheid instrumenten is eerst een factoranalyse uitgevoerd om unidimensionaliteit te onderzoeken. Bij beide vragenlijsten is er één hogere orde factor gevonden waar vier schalen onder geplaatst konden worden. Bij deze schalen is telkens gekeken naar de interne consistentie en zijn er wederom minder passende items geëlimineerd. Dit resulteerde in een uiteindelijke lijst van 27 Informatievaardigheden items (-30%) en 30 Mediawijsheid items (-25%).

Programma

Het 21st Century Skills programma bestaat uit de volgende combinatie van vragenlijsten:

De Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst Adaptief (WPV-A)

De WPV Adaptief is een adaptieve versie van de Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst (WPV), een vragenlijst die werkgerelateerde persoonlijkheid meet. Bij een adaptieve vragenlijst krijgt niet iedere kandidaat exact dezelfde lijst met vragen. Enkel de vragen die aanvullende informatie opleveren over de persoonlijkheid van de kandidaat worden gesteld. Welke vragen gesteld worden, is afhankelijk van de antwoorden die de kandidaat heeft gegeven op eerder gestelde vragen. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de ​factsheet van de WPV-A​.

Carrière Waarden Normatief (CW-N)

De Carrière Waarden vragenlijst geeft inzicht in iemands drijfveren of motivatoren in het werk. De normpopulatie is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking. Voor het gebruik binnen het 21st Century Skills instrument is deze ingekort tot een 26-tal vragen die het meest relevant geacht worden voor deze toepassing.

Digitale Geletterdheid - ICT Basisvaardigheden

De vragenlijst ICT Basisvaardigheden geeft inzicht in de mate waarin iemand kennis en vaardigheden bezit met betrekking tot de werking van computers. Specifiek gaat het in op kennis van het internet, computer hardware, e-mailgebruik, besturingssystemen, softwarebeveiliging, en het gebruik van smartphones en sociale media. De vragenlijst bestaat uit een reeks vragen die op dichotome wijze (ja / nee) beantwoord kunnen worden. Om deze reden worden de resultaten dan ook weergegeven als percentage.

Digitale Geletterdheid - Informatievaardigheden

Informatievaardigheden hebben betrekking op “het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken (toepassen) van relevante informatie” (Brand-Gruwel, & Wopereis, 2010). Door middel van 27 items wordt onderzocht tot in hoeverre kandidaten vaardig zijn in het opwerpen en toepassen van een informatiestrategie, een zoekstrategie, en wordt tevens gekeken naar hun mate van oordeelsvorming en presentatievaardigheden.

Digitale Geletterdheid - Mediawijsheid

Mediawijsheid kan gedefinieerd worden als “het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld” (vrij naar Raad van Cultuur, 2005 uit Thijs, Fisser, & van der Hoeven, 2014). Met de vragenlijst Mediawijsheid wordt door middel van 30 items in kaart gebracht tot in hoeverre kandidaten betrokken zijn met media, hier inzicht in hebben en de impact ervan beseffen, en of ze hier op een volwassen manier mee omgaan.

Normgroep

Voor de Carrière Waarden Normatief en Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst Adaptief zijn de reeds bestaande advies normgroepen gehanteerd (N = 1017 & N = 309 respectievelijk). De nieuwe instrumenten zijn op basis van het eerder omschreven onderzoek genormeerd nadat een weging is toegepast op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De instrumenten Informatievaardigheden en Mediawijsheid hebben een normgroep van grootte N = 907, en N = 852 respectievelijk.

Betrouwbaarheid

Aan de hand van de eerder genoemde analyses kunnen we de volgende betrouwbaarheden rapporteren:

Factsheet_21st_Century_Skills

Toepassing

Het 21st Century Skills programma kan toegepast worden bij alle vraagstukken in een adviserende context waarbij de bovengenoemde vaardigheden benodigd voor de 21e eeuw van belang zijn of in kaart gebracht dienen te worden. Voor vrijwel alle beroepen, voornamelijk die in technische en administratieve sectoren, is het van belang dat er een beheersing is van de onderdelen die gemeten worden in het 21st Century Skills programma. Bijvoorbeeld bij het verzamelen, verwerken analyseren, inventariseren, en behoedzaam omgaan met (grote hoeveelheden) data op digitale wijze. Ook voor sales- en in het bijzonder marketing-functies is beheersing van groot belang.

Rapport

Het rapport behorende bij het 21st Century Skills programma geeft de resultaten weer van alle onderdelen die de kandidaat heeft afgerond. Het begint met een toelichting waarin op duidelijke wijze een uitleg gegeven wordt over wat 21st Century Skills omvatten en welke kandidaten zouden moeten bezitten. Hier worden verder ook de onderdelen en hun sub-categorieën kort toegelicht. Vervolgens gaat het rapport dieper in op de onderdelen binnen Digitale Geletterdheid. Bij het onderdeel ICT Basisvaardigheden vindt men een overzicht van de percentages waarin mensen verschillende onderdelen beheersen. Aangezien het basisvaardigheden betreft is de verwachting dat men een aantal onderdelen goed tot volledig zal beheersen. Onderaan worden tips weergegeven die de kandidaat kan gebruiken om zijn of haar basisvaardigheden verder aan te scherpen. Hierna wordt een overzicht van de informatievaardigheden weergeven waarin de resultaten van de kandidaat op de factor alsmede de onderliggende schalen in (sten-)scores weer worden gegeven. Wederom worden de scores en de afwijking van de kandidaat schriftelijk toegelicht en zijn er onderaan tips te bezichtigen. Hetzelfde geldt voor de resultaten van het Mediawijsheid instrument. Er worden stenscores weergegeven voor de factor en onderliggende schalen, gevolgd door schriftelijke toelichting en tips. Na het onderdeel Digitale Geletterdheid wordt er dieper ingegaan op de competenties behorende bij de Denkstijlen. Specifiek wordt er extra toelichting gegeven op de scores creatief denken, kritisch denken en problemen oplossen. Conform de onderdelen Digitale Geletterdheid worden er tips weergeven. In het laatste onderdeel wordt er ingegaan op de werkcompetenties Communiceren, Samenwerken, Sociale culturele vaardigheden en Zelfregulering. Ten slotte worden de definities van de constructen weergegeven en wordt er een beknopte toelichting gegeven op de gepresenteerde scores en hoe deze geïnterpreteerd kunnen worden.

Referenties

Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. In j. Bellanca & R. Brandt (Eds.), 21st century skills: Rethinking how students learn (pp. 221–240).

Rotherham, A. J., & Willingham, D. T. (2010). 21st-Century skills. ​American Educator ​ , ​17 ​ (1), 17-20.

NAW (2012). ​Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs: Vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw. ​ Amsterdam: KNAW.

Thijs, A. M., Fisser, P. H. G., & van der Hoeven, M. (2014). ​21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs ​ . SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Brand-Gruwel, S., & Wopereis, I. (2010). ​Wordt informatievaardig! Selecteren, beoordelen en verwerken van digitale informatie ​ . Groningen: Noordhoff.