Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Quinn Managementrollen, voor coaching en management development

Het concurrerende waarden model van Quinn onderscheidt vier organisatorische modaliteiten: flexibiliteit, beheersing, interne gerichtheid en externe gerichtheid. Deze wisselen elkaar af al naar gelang de omstandigheden waarin een organisatie zich bevindt. Het model van Quinn is een handig model voor coaching en Management Development.

Flexibele stijlen

Van managers wordt verwacht dat zij hun managementstijl aanpassen aan wat de situatie vraagt. Een manager moet verschillende rollen afwisselen om met de organisatie mee te bewegen. Dit leidt er toe dat er acht verschillende, en soms tegengestelde, rollen ingevuld moeten worden.  Quinn beschrijft verder dat een succesvolle manager alle rollen in zekere mate moet beheersen en daar tussen moet kunnen wisselen. Dat is een aardige uitdaging!

Acht rollen

Het model kent acht rollen: innovator, bemiddelaar, producent, bestuurder, coördinator, controleur, stimulator en mentor. Alle rollen kunnen op strategisch, tactisch of operationeel niveau worden ingevuld.

Het mag duidelijk zijn dat lang niet iedereen op een makkelijke en natuurlijke manier acht verschillende rollen toepast. Er ontstaan situaties waarin de gekozen  leiderschapsrol niet effectief is gezien de situatie van de organisatie. Het oplossen of voorkomen van deze situaties vormt vaak het basis leerdoel van uitgebreide persoonlijke ontwikkeltrajecten. Managers verschillen ook in de competentie waarmee een bepaalde rol ingevuld wordt.

Voorkeursrollen van Managers

Het feit dat de ene mens de andere niet is, staat aan de basis gestaan van ieder psychologisch testinstrument.  Mensen halen voldoening uit andere aspecten, hebben andere kwaliteiten en voorkeursgedragingen. Het meetbaar maken van deze voorkeuren heeft niet alleen tot doel de verschillen inzichtelijk te maken maar vormt daarmee ook de basis voor bewustwording en verandering!

Ixly ontwikkelde daarom de vragenlijst Quinn Managementrollen vanuit de vraag van de (eigen) beroepspraktijk. Er was duidelijke behoefte aan een korte vragenlijst die inzicht verschaft in welke mate managers voorkeur hebben voor bepaalde managementrollen. Er wordt uitgebreid geschreven over de primaire en secundaire voorkeur. Uiteraard komen ontwikkelpunten naar voren. Daarnaast wordt inzichtelijk hoe die voorkeur zich verhoudt tot de mate van belang van de rollen voor managementeffectiviteit in de huidige functie.

Quinn Managementrollen in Management Development

Het model van Quinn kan helpen bij het opzetten van een MD traject. Dit op zowel organisatorisch niveau als voor het individu; wat betekenen de rollen voor de het bedrijf en de manager persoonlijk.  Managementrollen kunnen hiermee worden benoemd en individuele leerbehoefte kan worden gekaderd. Het biedt houvast bij het opzetten van een MD traject, omdat zo kan worden nagaan of de belangrijke management rollen voldoende ontwikkeld worden.

Op organisatie en afdelingsniveau kan vastgesteld worden welke rollen cruciaal zijn voor de toekomst. Door dit te mappen op de persoonlijke voorkeuren wordt duidelijk waar de kwaliteiten liggen van de managers. De organisatie foto kun je leggen op de foto van het management team. De verschillen worden zo duidelijk, waar het MD traject vervolgens op gericht kan worden.

In de vragenlijst Quinn Managementrollen kijken we naar twee aspecten, namelijk de mate waarin iemand een voorkeur heeft voor een bepaalde rol en de mate waarin die rol belangrijk is in de huidige context.
Zoals in deze grafiek getoond wordt:

In deze situatie vraagt de situatie om de rollen Mentor en Stimulator, maar hebben die stijlen minder de voorkeur van de manager in kwestie. Coaching kan daar dan op gericht zijn. Zie hier voor een voorbeeldrapport.

Meer informatie?

Wilt u deze vragenlijst toepassen bij coaching of MD activiteiten, neem dan gerust contact op voor een gratis demo:
088 4959 000 of via het contactformulier.

Ixly